文字サイズ変更

【参加者募集】KIEX日本語教室「さくら」

2022.09.01

【参加者募集】鹿児島市に居住、又は通勤・通学する外国人住民のための
  
KIEX日本語教室「さくら」

ph_sakura     KIEX日本語教室「さくら」はil_sakura
     外国人住民のみなさまの日本語学習をお手伝いします。
     日本語がもっと上手になりたい人!
     日本人の友達がほしい人!
      いっしょに 日本語を勉強しましょう♪

 

  

■日時:2022年 11月~12月 、週1回(曜日と時間は申し込みにより各人ごとに決定)90分(全8回)
■場所:かごしま国際交流センター(鹿児島市 加治屋町19-18)
■費用:1,000円(全8回分)  ※鹿児島市国際交流財団会員は無料
■KIEX日本語教室「さくら」の特徴
   *日本人ボランティアが、一対一であなたの日本語勉強を手伝います。(写真参照)
   *会話の練習、学校からの手紙を読む など あなたが したい 日本語の勉強ができます。
   *あなたが 参加できる 曜日と時間を 選ぶことができます。

★表【週間スケジュール / Weekly Schedule

  曜日(ようび) Day of week
時間(じかん) Time
Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.
午前(ごぜん)Morning
 10:00~11:30 a.m.
午後(ごご)   Afternoon
  1:30~3:00 p.m.
夜 (よる)  Evening  
   6:30~8:00 p.m.

■申し込み方法:次の⑴から⑹を書いて 2022年10月4日(火曜日)までにKIEXにメールかFAXで送ってください。
⑴名前(カタカナ) ⑵年齢 ⑶国籍 ⑷住所 ⑸電話番号・Eメールアドレス ⑹上記『★表』のなかで、8週間続けて参加できる 時間と曜日 の番号を できるだけ たくさん ①~⑮の中から選んで 書いてください。
(同じ番号を選んだ日本人ボランティアがいたら、その人があなたの先生になります。)
■問い合わせ・申し込み先:鹿児島市国際交流財団(KIEX)

line_sakura

 

line_sakura

 

 KIEX One-on-One Japanese Support “SAKURA” 
   
 for Foreign Residents living, commuting, or attending school in Kagoshima City

il_sakura

ph_sakuraKIEX will hold Japanese language support lesson SAKURA. If you want to be good at Japanese, or want to make friends with Japanese people, why don't you study together with us?

 

 

■ Date & Time: November to December, 2022 / 1 lesson: 90 minutes (once in a week, at the schedule you will be set based on applications.) 8 lessons in total
■ Place: Kagoshima Kokusai Kouryu Center/ International Friendship Center Kagoshima
   *You can search [International Friendship Center Kagoshima] On Google Map
■ Fee: Total 1,000 yen ※Free for KIEX members
■ About our class:
   ①One-on-one Japanese language support by volunteers.
   ②Your lessons are going to be depending on what you want to learn, how you want to use the language to be. (e.g., focusing on reading, speaking, or practicing Kanji, etc.)
   ③You can choose the days and times you are available to participate.

■ Application : Please send KIEX an email or Fax with your ⑴ Name (katakana) of the participant ⑵ Age ⑶ Nationality ⑷ Address ⑸ Phone number, email address ⑹ The numbers selected from ① to ⑮ by October 4, 2022 (Tuesday)
※For (6), please pick all the number of options from "Weekly Schedule" table ① to ⑮ that you can continue to attend over 8 weeks of lesson period. We will match you with a volunteer teacher who had chosen the same schedule as yours.
■ If you have any questions, please feel free to email KIEX.
■ Application/Inquiry : Kagoshima International Exchange Foundation (KIEX)

line_sakura

 

KIEX One-on-One Japanese Support “SAKURA” para sa mga dayuhang naninirahan, nagko-commute, o nag-aaral sa Kagoshima City

Ang KIEX ay magdaraos ng Japanese language support lesson SAKURA Kung gusto mong maging magaling sa Japanese, o gusto mong makipagkaibigan sa mga Japanese, bakit hindi ka mag-aral kasama namin?

■ Petsa at Oras: Nobyembre hanggang Disyembre, 2022 / 1 aralin: 90 minuto (minsan sa isang linggo, sa iskedyul ay itatakda ka batay sa mga aplikasyon.) 8 mga aralin sa kabuuan

■ Lugar: Kagoshima Kokusai Kouryu Center/ International Friendship Center Kagoshima *Maaari kang maghanap sa [International Friendship Center Kagoshima] Sa Google Map

■ Bayad: Kabuuang 1,000 yen ※Libre para sa mga miyembro ng KIEX

■ Tungkol sa aming klase:
①One-on-one na suporta sa wikang Japanese ng mga boluntaryo. ②Ang iyong mga aralin ay depende sa kung ano ang gusto mong matutunan, kung paano mo gustong gamitin ang magiging wika. (hal., tumuon sa pagbabasa, pagsasalita, o pagsasanay ng Kanji, atbp.) ③Maaari mong piliin ang mga araw at oras na maaari kang lumahok.

■ Kapasidad:15 tao (Mga dayuhang residente na naninirahan, nagko-commute, o pumapasok sa paaralan sa Kagoshima City)(Pipiliin ang mga kalahok sa pamamagitan ng lottery by KIEX .kung mayroong maraming aplikasyon.)

■ Application : Mangyaring magpadala ng KIEX ng email o Fax kasama ang iyong ⑴ Pangalan (katakana) ng kalahok ⑵ Edad ⑶ Nasyonalidad ⑷ Address ⑸ Numero ng telepono, email address ⑹ Ang mga numerong pinili mula ① hanggang ⑮ pagsapit ng ika-4 ng Oktubre, 2022 (Martes) ※Para sa (6), mangyaring piliin ang lahat ng bilang ng mga opsyon mula sa talahanayang "Lingguhang Iskedyul" ① hanggang ⑮ na maaari mong ipagpatuloy na dumalo sa loob ng 8 linggo ng panahon ng aralin. Ipapares namin sa iyo ang isang boluntaryong guro na pinili ang parehong iskedyul tulad ng sa iyo.

■ Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling mag-email sa KIEX.
■ Application/Inquiry : Kagoshima International Exchange Foundation (KIEX)
■ Mag-click dito para mag-apply (Email)

line_sakura

 

 [招募参加者] KIEX日语教室 “Sakura”

il_sakura

ph_sakura  KIEX日语教室“Sakura”帮助外国居民学习日语。
  想要提高日语的人!想要交日本朋友的人! 一起学习日语吧♪

 

 

 

■日期和时间:2022年11月-12月,每周一次(日期和时间根据每个人申请内容决定)90分钟(总共8次)
■地点:鹿儿岛国际交流中心(鹿儿岛市鹿治屋町19-18)
■费用:1,000日元 *鹿儿岛市国际交流会员免费
■ KIEX日语教室“·Sakura”的特点
    ① 日本人志愿者将一对一帮助您学习日语。(参考照片)
    ② 您可以学习您想要学习的日语,例如练习会话和读来自学校的文件。
    ③ 您可以选择参加的日期和时间。

■申请方法:请写好以下⑴至⑹,并于2022年10月4日(星期二)前发送到KIEX的电子邮箱或发送传真。 ⑴ 姓名(片假名) ⑵ 年龄 ⑶ 国籍 ⑷ 住址 ⑸ 电话号码/电子邮箱 ⑹ 从上面的“★ 表”中,从①到⑮尽可能多地选择您可以连续参加8周 的时间和日期。(如果有日本人志愿者选择了相同的号码,那个人就是您的老师。)

■咨询/申请:鹿儿岛市国际交流财团(KIEX)

プレゼンテーション2

line_sakura

鹿児島市国際交流センター

 • 休館日 月曜日
  (祝日の場合 翌平日)
  年末年始(12月29日~1月3日)
 • 開館時間 9:00~21:00
  (日曜・祝日は17:00まで)
 • 駐車場 乗用車14台
 • 交 通
  市電甲東中学校前電停からすぐ
  甲東中学校前バス停からすぐ

鹿児島市国際交流センター情報

 • (公財)鹿児島市国際交流財団
 • 鹿児島市民交流財団 フェイスブック
 • アジアん鹿児島
 • 鹿児島市
 • 鹿児島市 市民便利帳
 • 鹿児島県国際交流センター
 • CLAIR 多言語生活情報

 • 〒892-0846
  鹿児島市加治屋町19番18号
  TEL (099)226-5931
  FAX (099)239-9258
 • 19-18 kajiya-cho kagoshima
  892-0846 Japan
  TEL (81) 99-226-5931
  FAX (81) 99-239-9258

Copyright (C) 鹿児島市国際交流センター All Rights Reserved.