文字サイズ変更

【Participants wanted】One day Professional consultation ーabout Visa and Others by a Certified Administrative Procedures Legal Specialists (Administrative Scrivener)ー 【Free event】

2022.10.26

【Participants wanted】One day Professional consultation ーabout Visa and Others by a Certified Administrative Procedures Legal Specialists (Administrative Scrivener)ー     【Free event】

■Date: Sunday, November 20, 2022, 1:00pm to 4:00pm
■Place:International Friendship Center Kagoshima (19-18 Kajiya-cho Kagoshima city)
 ※Depending on what you would like to consult, we are also open to online chat.
■Who can participate:Foreign Residents (people who live or commute to work or school) in Kagoshima City. 6 people can attend.
■Contents of Counsel; Visa problem, Extending period of stay, Changing status of residence, Naturalization, Permanent visa, Long term resident visa, Certificate of eligibility, International marriage/divorce, Extraordinary permit of residence by Minister of Justice, Establishing a company/branch of foreign company, Getting licenses for business, etc.
■Consultation time is 30 minutes per person.
■You can talk in a language you understand. (Please indicate on the application that you need an interpreter for xx language)
■Free of charge.
■Advance registration is required. Please email your name, telephone number, email address and consultation details to the application address below. Please make the subject line "Application 11/20 consultation".
■Deadline for applications: must arrive no later than 11 Nov (Fri).
■For applications and enquiries, please contact Kagoshima International Exchange Foundation 
プレゼンテーション2

【参加者募集】外国人住民のための一日無料相談会「行政書士による専門相談」

■日時:2022年11月20日(日)13:00-16:00
■場所:かごしま国際交流センター(加治屋町19-18)※相談内容によってはZOOMでのオンライン相談も可能です。
■対象:鹿児島市に居住、または通勤・通学する人 (6人参加できます)
■相談内容:外国人のビザ・在留資格に関する問題(ビザ取得、在留期間更新、在留資格変更、在留資格認定証明書、定住、永住、在留特別許可、帰化等)、国際結婚・離婚、子供の国籍、会社設立、日本支店設立など
■相談時間はひとり30分です。
■あなたのわかる言葉で話をすることができます。(申し込み時に「○語の通訳が必要」と書いてください)
■お金はいりません。無料です。
■事前申し込みが必要です。氏名(なまえ)・TEL番号・メールアドレス・相談内容を下記申込先へmailしてください。
 件名を「相談会参加希望」としてください。
■申込締切日:11月11日(金)必着
■お申し込み・問い合わせ先:(公財)鹿児島市国際交流財団
プレゼンテーション2

【招募参加者】一日免费咨询会「行政书士的专业咨询」

■活动日期:2022年11月20日 星期天,下午 1:00 至下午 4:00
■场所:鹿儿岛国际交流中心(加治屋町19-18)※根据咨询内容也可以在Zoom或者Web上进行咨询。
■对象:住在鹿儿岛市或者在市内读书·上班的外国人 *定员:6名
■咨询内容:在留期间(签证)更新, 在留资格变更, 入籍, 永居, 定居, 资格认定证明书, 国际结婚・离婚, 法务大臣 在留资格特别许可, 成立公司, 设立日本支(分)店 等
■申请方法:姓名(片假名)、联系方式(TEL· Email)、想咨询的内容、需要翻译的人「需要〇语的翻译」希望Web咨询的人请写上「Web面談希望」将以上内容于11月11日(星期五)之前通过mail的方式申请。
■咨询时间每人30分钟
■我们会准备翻译。需要的人请在申请时写上所需要的语言。
■咨询·申请:鹿儿岛市国际交流财团
プレゼンテーション2

【招募參加者】一日免費諮詢會「行政書士的專業諮詢」

■活動日期:2022年11月20日 星期天,下午 1:00 至下午 4:00
■場所:鹿兒島國際交流中心(加治屋町19-18)※根據諮詢內容也可以在Zoom或者Web上進行諮詢。
■對象:住在鹿兒島市或者在市內讀書·上班的外國人 *定員:6名
■諮詢內容:在留期間(簽證)更新, 在留資格變更, 入籍, 永居, 定居, 資格認定證明書, 國際結婚・離婚, 法務大臣 在留資格特別許可, 成立公司, 設立日本支(分)店 等
■申請方法:姓名(片假名)、聯繫方式(TEL· Email)、想諮詢的內容、需要翻譯的人「需要〇語的翻譯」希望Web諮詢的人請寫上「Web面談希望」將以上內容於11月11日(星期五)之前通過mail的方式申請。
■諮詢時間每人30分鐘
■我們會準備翻譯。需要的人請在申請時寫上所需要的語言。
■諮詢·申請:鹿兒島市國際交流財團
プレゼンテーション2

【Tuyển người tham gia】Hội thảo tư vấn miễn phí trong một ngày  –Tư vấn miễn phí với Chuyên viên Luật Hành Chính

■Ngày: Chủ nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2022, 1:00 chiều đến 4:00 chiều
■Địa điểm: Trung tâm Giao lưu Quốc tế Kagoshima (Kajiya cho 19-18) * Tùy thuộc vào nội dung tư vấn cũng có thể tư vấn qua mạng như Zoom.
■Ai có thể tham gia:Cư dân nước ngoài (những người sống hoặc đi làm hoặc đi học) ở Thành phố Kagoshima  6 người có thể tham dự.
■Nội dung có thể tư vấn: Chuyên Luật Hành Chính của chúng tôi nhận tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến Visa, Tư cách lưu trú của người nước ngoài (xin Visa, gia hạn thời gian lưu trú, thay đổi tư cách lưu trú, Giấy chứng nhận cấp tư cách lưu trú, thường trú, vĩnh trú, xin tư cách lưu trú đặc biệt, nhập quốc tịch,…), kết hôn/ly hôn quốc tế, quốc tịch của con, thành lập công ty, thành lập chi nhánh tại Nhật,… Vui lòng thoải mái liên hệ với chúng tôi.
■Thời gian tư vấn là 30 phút cho một người.
■Nếu bạn cần thông dịch viên, vui lòng viết "Tôi cần thông dịch viên bằng XX ngôn ngữ" khi bạn nộp đơn
■Miễn phí. Tôi không cần tiền để tham khảo ý kiến
■Đăng ký trước là bắt buộc. Vui lòng gửi email tên (KATAKANA), số điện thoại, địa chỉ email và thông tin chi tiết tư vấn đến địa chỉ ứng tuyển bên dưới. Vui lòng thực hiện dòng tiêu đề "Application 11/20 consultation".
■Yêu cầu phải đăng ký trước (hạn cuối: ngày 11 tháng 11)
■Đối với các ứng dụng và thắc mắc, vui lòng liên hệ với Kagoshima International Exchange Foundation
プレゼンテーション2

【Gusto ng mga kalahok】 Ang "ISANG ARAW na Konsulta" – Serbisyong Pagpapayo tungkol sa Bisa at iba pa para sa mga Dayuhan  –(Para sa mga dayuhang residente o manggagawa sa lungsod ng Kagoshima)

■Petsa: Linggo, Nobyembre 20, 2022, 1:00pm hanggang 4:00pm
■Lugar:International Friendship Center Kagoshima (19-18 Kajiya-cho Kagoshima city)
※Depende sa kung ano ang gusto mong konsultahin, bukas din kami sa online chat.
■Sino ang maaaring lumahok: mga taong nakatira o bumibiyahe papunta sa trabaho o paaralan sa Kagoshima City. 6 na tao ang maaaring dumalo.
■Nilalaman ng Counsel; Problema sa visa, Pagpapalawig ng panahon ng pananatili, Pagbabago ng katayuan ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng visa, Long term resident visa, Certificate of eligibility, International marriage/divorce, Extraordinary permit of residence by Minister of Justice, Pagtatatag ng kumpanya/sangay ng dayuhang kumpanya, Pagkuha ng mga lisensya para sa negosyo, atbp.
■Ang oras ng konsultasyon ay 30 minuto bawat tao.
■Maaari kang magsalita sa wikang naiintindihan mo. (Pakisaad sa application na kailangan mo ng interpreter para sa xx na wika)
■Walang bayad.
■Kinakailangan ang maagang pagpaparehistro. Mangyaring i-email ang iyong pangalan, numero ng telepono, email address at mga detalye ng konsultasyon sa address ng aplikasyon sa ibaba. Mangyaring gawin ang linya ng paksa na "Application 11/20 consultation".
■Deadline para sa mga aplikasyon: dapat dumating nang hindi lalampas sa 11 Nob (Biyer).
■Para sa mga aplikasyon at katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Kagoshima International Exchange Foundation
プレゼンテーション2

【Dicari peserta】Konsultasi Profesional Satu Hari mengenai Visa dan Lainnya oleh Ahli Hukum Prosedur Administratif Bersertifikat (Administrative Scrivener)ー

■Tanggal: Minggu, 20 November 2022, 13:00 hingga 16:00
■Tempat:Pusat Persahabatan Internasional Kagoshima (19-18 Kota Kajiya-cho Kagoshima)
■Tergantung pada apa yang ingin Anda konsultasikan, kami juga terbuka untuk konsultasi online.
■Siapa yang dapat berpartisipasi: Penduduk Asing (orang yang tinggal atau bepergian ke tempat kerja atau sekolah) di Kota Kagoshima. 6 orang dapat hadir.
■Topik konsultasi; Masalah visa, Perpanjangan masa tinggal, Perubahan status kependudukan, Naturalisasi, Visa permanen, Visa tinggal jangka panjang, Sertifikat kelayakan, Pernikahan/perceraian internasional, Izin tinggal luar biasa oleh Menteri Kehakiman, Pendirian perusahaan/cabang perusahaan asing, Mendapatkan lisensi untuk bisnis, dll.
■Waktu konsultasi adalah 30 menit per orang.
■Anda dapat berbicara dalam bahasa yang Anda mengerti. (Harap cantumkan pada formulir pendaftaran jika Anda membutuhkan juru bahasa untuk bahasa xx)
■Gratis.
■Pendaftaran di awal diperlukan. Silakan kirim email yang terdiri dari nama Anda, nomor telepon, alamat email dan rincian konsultasi ke alamat aplikasi di bawah ini. Tuliskan pada subjek "Konsultasi Aplikasi 20/11".
■Batas waktu pendaftaran: paling lambat 11 November (Jumat).
■Untuk pendaftaran dan pertanyaan, silakan hubungi Yayasan Pertukaran Internasional Kagoshima

プレゼンテーション2

鹿児島市国際交流センター

 • 休館日 月曜日
  (祝日の場合 翌平日)
  年末年始(12月29日~1月3日)
 • 開館時間 9:00~21:00
  (日曜・祝日は17:00まで)
 • 駐車場 乗用車14台
 • 交 通
  市電甲東中学校前電停からすぐ
  甲東中学校前バス停からすぐ

鹿児島市国際交流センター情報

 • (公財)鹿児島市国際交流財団
 • 鹿児島市民交流財団 フェイスブック
 • アジアん鹿児島
 • 鹿児島市
 • 鹿児島市 市民便利帳
 • 鹿児島県国際交流センター
 • CLAIR 多言語生活情報

 • 〒892-0846
  鹿児島市加治屋町19番18号
  TEL (099)226-5931
  FAX (099)239-9258
 • 19-18 kajiya-cho kagoshima
  892-0846 Japan
  TEL (81) 99-226-5931
  FAX (81) 99-239-9258

Copyright (C) 鹿児島市国際交流センター All Rights Reserved.