文字サイズ変更

Topics

【Participants wanted】One day Professional consultation ーabout Visa and Others by a Certified Administrative Procedures Legal Specialists (Administrative Scrivener)ー 【Free event】

2022.10.26

【Participants wanted】One day Professional consultation ーabout Visa and Others by a Certified Administrative Procedures Legal Specialists (Administrative Scrivener)ー     【Free event】

■Date: Sunday, November 20, 2022, 1:00pm to 4:00pm
■Place:International Friendship Center Kagoshima (19-18 Kajiya-cho Kagoshima city)
 ※Depending on what you would like to consult, we are also open to online chat.
■Who can participate:Foreign Residents (people who live or commute to work or school) in Kagoshima City. 6 people can attend.
■Contents of Counsel; Visa problem, Extending period of stay, Changing status of residence, Naturalization, Permanent visa, Long term resident visa, Certificate of eligibility, International marriage/divorce, Extraordinary permit of residence by Minister of Justice, Establishing a company/branch of foreign company, Getting licenses for business, etc.
■Consultation time is 30 minutes per person.
■You can talk in a language you understand. (Please indicate on the application that you need an interpreter for xx language)
■Free of charge.
■Advance registration is required. Please email your name, telephone number, email address and consultation details to the application address below. Please make the subject line "Application 11/20 consultation".
■Deadline for applications: must arrive no later than 11 Nov (Fri).
■For applications and enquiries, please contact Kagoshima International Exchange Foundation 
プレゼンテーション2

【参加者募集】外国人住民のための一日無料相談会「行政書士による専門相談」

■日時:2022年11月20日(日)13:00-16:00
■場所:かごしま国際交流センター(加治屋町19-18)※相談内容によってはZOOMでのオンライン相談も可能です。
■対象:鹿児島市に居住、または通勤・通学する人 (6人参加できます)
■相談内容:外国人のビザ・在留資格に関する問題(ビザ取得、在留期間更新、在留資格変更、在留資格認定証明書、定住、永住、在留特別許可、帰化等)、国際結婚・離婚、子供の国籍、会社設立、日本支店設立など
■相談時間はひとり30分です。
■あなたのわかる言葉で話をすることができます。(申し込み時に「○語の通訳が必要」と書いてください)
■お金はいりません。無料です。
■事前申し込みが必要です。氏名(なまえ)・TEL番号・メールアドレス・相談内容を下記申込先へmailしてください。
 件名を「相談会参加希望」としてください。
■申込締切日:11月11日(金)必着
■お申し込み・問い合わせ先:(公財)鹿児島市国際交流財団
プレゼンテーション2

【招募参加者】一日免费咨询会「行政书士的专业咨询」

■活动日期:2022年11月20日 星期天,下午 1:00 至下午 4:00
■场所:鹿儿岛国际交流中心(加治屋町19-18)※根据咨询内容也可以在Zoom或者Web上进行咨询。
■对象:住在鹿儿岛市或者在市内读书·上班的外国人 *定员:6名
■咨询内容:在留期间(签证)更新, 在留资格变更, 入籍, 永居, 定居, 资格认定证明书, 国际结婚・离婚, 法务大臣 在留资格特别许可, 成立公司, 设立日本支(分)店 等
■申请方法:姓名(片假名)、联系方式(TEL· Email)、想咨询的内容、需要翻译的人「需要〇语的翻译」希望Web咨询的人请写上「Web面談希望」将以上内容于11月11日(星期五)之前通过mail的方式申请。
■咨询时间每人30分钟
■我们会准备翻译。需要的人请在申请时写上所需要的语言。
■咨询·申请:鹿儿岛市国际交流财团
プレゼンテーション2

【招募參加者】一日免費諮詢會「行政書士的專業諮詢」

■活動日期:2022年11月20日 星期天,下午 1:00 至下午 4:00
■場所:鹿兒島國際交流中心(加治屋町19-18)※根據諮詢內容也可以在Zoom或者Web上進行諮詢。
■對象:住在鹿兒島市或者在市內讀書·上班的外國人 *定員:6名
■諮詢內容:在留期間(簽證)更新, 在留資格變更, 入籍, 永居, 定居, 資格認定證明書, 國際結婚・離婚, 法務大臣 在留資格特別許可, 成立公司, 設立日本支(分)店 等
■申請方法:姓名(片假名)、聯繫方式(TEL· Email)、想諮詢的內容、需要翻譯的人「需要〇語的翻譯」希望Web諮詢的人請寫上「Web面談希望」將以上內容於11月11日(星期五)之前通過mail的方式申請。
■諮詢時間每人30分鐘
■我們會準備翻譯。需要的人請在申請時寫上所需要的語言。
■諮詢·申請:鹿兒島市國際交流財團
プレゼンテーション2

【Tuyển người tham gia】Hội thảo tư vấn miễn phí trong một ngày  –Tư vấn miễn phí với Chuyên viên Luật Hành Chính

■Ngày: Chủ nhật, ngày 20 tháng 11 năm 2022, 1:00 chiều đến 4:00 chiều
■Địa điểm: Trung tâm Giao lưu Quốc tế Kagoshima (Kajiya cho 19-18) * Tùy thuộc vào nội dung tư vấn cũng có thể tư vấn qua mạng như Zoom.
■Ai có thể tham gia:Cư dân nước ngoài (những người sống hoặc đi làm hoặc đi học) ở Thành phố Kagoshima  6 người có thể tham dự.
■Nội dung có thể tư vấn: Chuyên Luật Hành Chính của chúng tôi nhận tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến Visa, Tư cách lưu trú của người nước ngoài (xin Visa, gia hạn thời gian lưu trú, thay đổi tư cách lưu trú, Giấy chứng nhận cấp tư cách lưu trú, thường trú, vĩnh trú, xin tư cách lưu trú đặc biệt, nhập quốc tịch,…), kết hôn/ly hôn quốc tế, quốc tịch của con, thành lập công ty, thành lập chi nhánh tại Nhật,… Vui lòng thoải mái liên hệ với chúng tôi.
■Thời gian tư vấn là 30 phút cho một người.
■Nếu bạn cần thông dịch viên, vui lòng viết "Tôi cần thông dịch viên bằng XX ngôn ngữ" khi bạn nộp đơn
■Miễn phí. Tôi không cần tiền để tham khảo ý kiến
■Đăng ký trước là bắt buộc. Vui lòng gửi email tên (KATAKANA), số điện thoại, địa chỉ email và thông tin chi tiết tư vấn đến địa chỉ ứng tuyển bên dưới. Vui lòng thực hiện dòng tiêu đề "Application 11/20 consultation".
■Yêu cầu phải đăng ký trước (hạn cuối: ngày 11 tháng 11)
■Đối với các ứng dụng và thắc mắc, vui lòng liên hệ với Kagoshima International Exchange Foundation
プレゼンテーション2

【Gusto ng mga kalahok】 Ang "ISANG ARAW na Konsulta" - Serbisyong Pagpapayo tungkol sa Bisa at iba pa para sa mga Dayuhan  –(Para sa mga dayuhang residente o manggagawa sa lungsod ng Kagoshima)

■Petsa: Linggo, Nobyembre 20, 2022, 1:00pm hanggang 4:00pm
■Lugar:International Friendship Center Kagoshima (19-18 Kajiya-cho Kagoshima city)
※Depende sa kung ano ang gusto mong konsultahin, bukas din kami sa online chat.
■Sino ang maaaring lumahok: mga taong nakatira o bumibiyahe papunta sa trabaho o paaralan sa Kagoshima City. 6 na tao ang maaaring dumalo.
■Nilalaman ng Counsel; Problema sa visa, Pagpapalawig ng panahon ng pananatili, Pagbabago ng katayuan ng paninirahan, Naturalisasyon, Permanenteng visa, Long term resident visa, Certificate of eligibility, International marriage/divorce, Extraordinary permit of residence by Minister of Justice, Pagtatatag ng kumpanya/sangay ng dayuhang kumpanya, Pagkuha ng mga lisensya para sa negosyo, atbp.
■Ang oras ng konsultasyon ay 30 minuto bawat tao.
■Maaari kang magsalita sa wikang naiintindihan mo. (Pakisaad sa application na kailangan mo ng interpreter para sa xx na wika)
■Walang bayad.
■Kinakailangan ang maagang pagpaparehistro. Mangyaring i-email ang iyong pangalan, numero ng telepono, email address at mga detalye ng konsultasyon sa address ng aplikasyon sa ibaba. Mangyaring gawin ang linya ng paksa na "Application 11/20 consultation".
■Deadline para sa mga aplikasyon: dapat dumating nang hindi lalampas sa 11 Nob (Biyer).
■Para sa mga aplikasyon at katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa Kagoshima International Exchange Foundation
プレゼンテーション2

【Dicari peserta】Konsultasi Profesional Satu Hari mengenai Visa dan Lainnya oleh Ahli Hukum Prosedur Administratif Bersertifikat (Administrative Scrivener)ー

■Tanggal: Minggu, 20 November 2022, 13:00 hingga 16:00
■Tempat:Pusat Persahabatan Internasional Kagoshima (19-18 Kota Kajiya-cho Kagoshima)
■Tergantung pada apa yang ingin Anda konsultasikan, kami juga terbuka untuk konsultasi online.
■Siapa yang dapat berpartisipasi: Penduduk Asing (orang yang tinggal atau bepergian ke tempat kerja atau sekolah) di Kota Kagoshima. 6 orang dapat hadir.
■Topik konsultasi; Masalah visa, Perpanjangan masa tinggal, Perubahan status kependudukan, Naturalisasi, Visa permanen, Visa tinggal jangka panjang, Sertifikat kelayakan, Pernikahan/perceraian internasional, Izin tinggal luar biasa oleh Menteri Kehakiman, Pendirian perusahaan/cabang perusahaan asing, Mendapatkan lisensi untuk bisnis, dll.
■Waktu konsultasi adalah 30 menit per orang.
■Anda dapat berbicara dalam bahasa yang Anda mengerti. (Harap cantumkan pada formulir pendaftaran jika Anda membutuhkan juru bahasa untuk bahasa xx)
■Gratis.
■Pendaftaran di awal diperlukan. Silakan kirim email yang terdiri dari nama Anda, nomor telepon, alamat email dan rincian konsultasi ke alamat aplikasi di bawah ini. Tuliskan pada subjek "Konsultasi Aplikasi 20/11".
■Batas waktu pendaftaran: paling lambat 11 November (Jumat).
■Untuk pendaftaran dan pertanyaan, silakan hubungi Yayasan Pertukaran Internasional Kagoshima

プレゼンテーション2

【Attention!】 A big typhoon is approaching. (Kagoshima City website)

2022.09.17

A big typhoon is approaching.
It will hit near Kagoshima City on September 18th and bring strong winds and a lot of rain.
Please be careful. Think about protecting your life.

There will be important messages on the Kagoshima City homepage.
When a typhoon is approaching, important information on how to protect your life will also be provided.
There is automatic translation in some languages. Please look at the "Foreign Language" part at the top.
The page is here. https://www.city.kagoshima.lg.jp/index.html

【Information】 Always be aware of typhoon information

2022.08.31

A typhoon is very dangerous. Always be aware of typhoon information.
 
・Typhoon information
  The Japan Meteorological Agency issues typhoon information in many languages.
→Please refer to the bottom of this link page. You can see
 The intensity of the rain and how it falls.
 The strength of the wind and how it blows.
Here is an easy-to-understand chart about the wind and wind strength and blowing direction. Please take a look at it.
(From the English website)
englishchart
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【Information】外国(がいこく)のことばによる災害(さいがい)・コロナ(ころな)の情報(じょうほう) “Multilingual Emergency Updates“

2022.08.30

NHK WORLD-JAPAN  

外国(がいこく)のことばによる災害(さいがい)・コロナ(ころな)の情報(じょうほう)
“Multilingual Emergency Updates“

NHKの作(つく)ったページで、ニュースや暮(く)らしに役立(やくだ)つ情報(じょうほう)が確認(かくにん)できます。
19の言葉(ことば)で見(み)ることができます。
NHK’s homepage link below for the updates and tips to support your life.
Available in 19 languages.

https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/?cid=wohk-unspecified-org_site_multilingual_information_pr_flyer_qr_731-202007-001

【Information】Useful apps and websites in a disaster

2022.07.18

The government has created a leaflet that introduces apps and websites that provide information on disasters in Japan.

It is convenient to download the file and post it in a place where you can view it immediately.

https://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html

(14 languages) Japanese, English, Chinese (simplified and traditional), Korean, Spanish, Portuguese, Vietnamese, Thai, Indonesian, Tagalog, Nepali, Khmer, Burmese, Mongolian

02_bousai_guidebook_Web_EN_page-0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Open from July 1st】 Kagoshima City Consultation Desk for Foreign Residents

2022.07.01

"Kagoshima City Consultation Desk for Foreign Residents" opens at the Kagoshima City International Exchange Center on July 1.
Consultation is available in 16 languages for problems in daily life, etc. Consultation is free of charge. Please feel free to consult with us.

Flyer

相談窓口チラシ(英語) _page-0001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLOYMENT SUPPORT SEMINAR & ONE DAY CONSULTATIONS about WORK

2022.06.14

For Foreign Residents in Kagoshima city
EMPLOYMENT SUPPORT SEMINAR & ONE DAY CONSULTATIONS about WORK 

※This is a free event.  ※We maintain strict secrecy.
*You can apply for section A or B, or both A and B.
*You can also participate with ZOOM.  ★If you prefer it, please indicate that you would like to attend the seminar/Consultation via ZOOM When you apply.
*Advance application is required. *First-come-first-served basis *Application deadline; July 3 (Sun)

◇Date/Time: Sunday, July 10, 2022
            A. Seminar  12:30PM-1:50PM
            B. Consultation  2:00PM-4:30PM (30 minutes per person for this consultation)
◇Place: International Friendship Center Kagoshima (19-18 Kajiya-cho, Kagoshima City)
             *You can search [International Friendship Center Kagoshima] On Google Map *You can search
◇Eligible persons: Foreign residents or workers in Kagoshima city
◇Contents: as follows.
◇How to apply:Please email KIEX with your ①Name (in katakana), ②Phone number, ③The section you would like to participate in (A or B, A and B) by July 3 (Sunday).
◇Application/Inquiry:Kagoshima International Exchange Foundation (KIEX)  

A. Seminar  We will talk in easy Japanese
◇Capacity:Approximately 10 people
◇Contents: 
   ① Laws for working in Japan
   ② Training for job hunting(Manner, manner of speaking, How to  write resumes and entry sheets, etc.)
   ③ How to find a job
※Individual guidance  (How to write a resume, etc.) is available after the seminar for those who need. (Not for ZOOM participants.) ★If you prefer it, please indicate that you would like "individual guidance" when you apply.

B. Consultation ― About WORK ―
 *30 minutes per person for this consultation
    *Interpreters will assist. You can consult in a language you understand
◇Capacity:Approximately 5 people
◇Contents: Employment, entrepreneurship, status of residence, law, etc..Consultation on work/employment
                 ★Please indicate the "consultation details / things you want to ask" When you apply.

Examples of "consultation details"
■Consultation About Finding a Job
*Counseling is available for those who want to find a job, those who are looking for a different job or workplace.(Hellowork → An organization of Ministry of Health, Labour and Walfare(MHLW), Japan, where you can find a job)
*Assistance in preparing resumes and Hellowork "Application for Employment" forms
*Explanation about a job training as learning necessary skills for getting a job
*Explanation about employment insurance (unemployment benefits, etc.)
■Consultation About Start-Up Visa・Working Visa
*Counseling is available for those who are thinking of starting their own business in Japan, thinking of changing their jobs.  (Regarding VISAs for working)
*Guidance for changing the status of residence (Regarding Visa)
*Explanation on how to get a visa for being a business manager
*Support on preparing a business plan for the start-up, etc.

【Interpreters】
 An interpreter is available if needed. ★Please give us your mother tongue and the language you understand when you apply.
 However, there may be cases where interpreters cannot be provided in Kagoshima, e.g. for minority languages. We would appreciate your understanding. 

招募参加者
面向外国居民提供“就业与创业讲座&一日工作咨询会”
※无需任何费用。免费 ※严格保密
*可以选择只参加讲座、只参加咨询会、或同时参加讲座和咨询会
*可以通过ZOOM参加讲座和咨询。★申请时请写上“希望ZOOM”。
*需要预约和申请。按照报名先后顺序。报名截止时间:7月3日(周日)

◇活动日期:2022年7月10日(周日)
 时 间: A) 讲 座: 12:30PM – 1:50PM
    B) 咨询会: 2:00PM – 4:30PM(咨询时间为每人30分钟)
◇地 点:鹿儿岛国际交流中心(加治屋町19-18)https://www.kiex.jp/access/
◇对 象:在鹿儿岛居住或工作和上学的外国居民
◇内 容:如下所示
◇申请方法:请在7月3日(周日)前通过电子邮件申请,邮件中写明①姓名(片假名)②电话号码 ③希望参加的选项(选择A 就业与创业讲座、B 咨询会、AB两者均参加)
◇咨询和报名地址:(公财)鹿儿岛市国际交流财团

A) 就业与创业讲座 ※用简单日语进行交流
■定员:10名左右
■内容:
① 外国居民在日本工作的相关法律
② 求职时的礼仪(简历和报名表的写法、面试时的措辞和礼仪等)
③ 找工作的方法
※讲座结束后将对有意向者进行简历写法的个别指导。(ZOOM参加者不适用) ★有意向者请在申请时写上“希望个别指导”。

B) 咨询会 咨询时间每人30分钟。可以用咨询者能听懂的语言进行说明。
■定员:5名左右
■内容:就业与创业的相关咨询由专家提供建议。 ★申请时请写上“咨询内容”。

咨询内容示例
*想找工作、换工作、找兼职和零工等关于就业的咨询
*想自己开公司却不知道怎么做?自己的签证可以创业吗?等关于创业的咨询
*我想知道如果换工作需要更换在留资格(签证)吗?我能更换吗?
*我想知道如何申请经营管理签证、如何制定创业计划(商业计划)等
*我想知道如何在Hello Work上找工作、以及如何填写找工作时需要的“求职申请表”
*我想了解Hello Work上提供的职业培训和就业保险相关信息(失业补助等)
※Hello Work ➡ 日本厚生劳动省的机构,可以在网上找工作。

■翻 译:如果有需要我们将提供翻译。申请时请写上“希望XX语的翻译”。
   ※另:少数语言可能存在无法提供翻译的情况。敬请谅解。

 

招募參加者
面嚮外國居民提供“就業與創業講座&一日工作咨詢會
※無需任何費用。免費 ※嚴格保密
*可以選擇只參加講座、只參加咨詢會、或同時參加講座和咨詢會
*可以通過ZOOM參加講座和咨詢。★申請時請寫上“希望ZOOM”。
*需要預約和申請。按照報名先後順序。報名截止時間:7月3日(周日)

◇活動日期:2022年7月10日(周日)
 時 間: A) 講 座: 12:30PM – 1:50PM
    B) 咨詢會: 2:00PM – 4:30PM(咨詢時間為每人30分鐘)
◇地 點:鹿兒島國際交流中心(加治屋町19-18)https://www.kiex.jp/access/
◇對 象:在鹿兒島居住或工作和上學的外國居民
◇内 容:如下所示
◇申請方法:請在7月3日(周日)前通過電子郵件申請,郵件中寫明  ①姓名(片假名)②電話號碼 ③希望參加的選項(選擇A 就業與創業講座、B 咨詢會、AB兩者均參加)
◇咨詢和報名地址:(公財)鹿兒島市國際交流財團

A)就業與創業講座 ※用簡單日語進行交流
■定員:10名左右
■内容:
① 外國居民在日本工作的相關法律
② 求職時的禮儀(簡歷和報名表的寫法、面試時的措辭和禮儀等)
③ 找工作的方法
※講座結束後將對有意向者進行簡歷寫法的個別指導。(ZOOM參加者不適用) ★有意向者請在申請時寫上“希望個別指導”。

B) 咨詢會 咨詢時間每人30分鐘。可以用咨詢者能聽懂的語言進行説明。
■定員:5名左右
■内容:就業與創業的相關咨詢由專家提供建議。 ★申請時請寫上“咨詢内容”。

咨詢内容示例
*想找工作、換工作、找兼職和零工等關於就業的咨詢
*想自己開公司卻不知道怎麽做?自己的簽證可以創業嗎?等關於創業的咨詢
*我想知道如果換工作需要更換在留資格(簽證)嗎?我能更換嗎?
*我想知道如何申請經營管理簽證、如何制定創業計劃(商業計劃)等
*我想知道如何在Hello Work上找工作、以及如何填寫找工作時需要的“求職申請表”
*我想瞭解Hello Work上提供的職業培訓和就業保險相關信息(失業補助等)
※Hello Work ➡ 日本厚生勞動省的機構,可以在網上找工作。

■翻 譯:如果有需要我們將提供翻譯。申請時請寫上 “希望XX語的翻譯”。
※另:少數語言可能存在無法提供翻譯的情況。敬請諒解。

プレゼンテーション2

【EVENT】Let’s make Tanabata decorations!

2022.06.02

チラシ日本語 チラシ英語

Would you like to learn about Tanabata? We will stuady the history of Tanabata.

After studying, teachers will teach you how to make Tanabata decorations, and everyone will make them.

Date & Time : July 16,2022(Sat)   AM 10:00~12:00

Place : International Friendship Center Kagoshima 2F

Capacity : Live, work, or go to school in Kagoshima City

Application deadline : July 10,2022(Sun)

Application : 1. Name(English or Katakana)  2. Address 3.Phone number  4. E-mail address  5.Nationality

Please apply to the Kagoshima International Exchange Foundation by July 10,2022(Sun).

You can apply by phone, E-mail, or FAX.

※ If you apply by E-mail, please enter "Making Tanabata decorations" in the subject line.

 

In order to prevent the spread of new coronavirus infections, our center is working on masks

disinfectant insallation, temperature measurement, indoor ventilation, and contact information

for facility users. In addition, the event you applied for may be canceled or changed due to unavoidable circumstances

 

七夕について勉強してみませんか? 七夕の歴史について勉強します。

勉強の後は、先生から七夕飾りの作り方を教えてもらい、皆で作りましょう!

日付と時間:2022年7月16日(土曜日)10:00~12:00

場所:かごしま国際交流センター2階

参加できる人数:鹿児島に住むか、通勤通学している外国人の方16人

申し込みが終わる日:2022年7月10日(日曜日)

申し込みの方法:1.名前(英語かカタカナ) 2.住所 3.電話番号 4.メールアドレス 5.国籍

鹿児島市国際交流財団に2022年7月10日までに申し込んでください。 電話・メール・FAXでも申し込めます。

※メールで申し込むときは、件名に「七夕飾りづくり」とかいて申し込んでください。

 

こちらのセンターでは、コロナウイルスを広めないように、マスクをつける・手を消毒する・体温を測る・空気の入替え

センターを使う人の連絡先を聞くなどの取組を行っています。コロナウイルスの状況によっては、

申し込みいただいたイベントが中止や変更になることもあります。

鹿児島市国際交流財団連絡先

 

 

 

KIEX One Day FREE CONSULTATION(No.5-No.6)

2022.02.03

チラシ(相談会⑤⑥)

KIEX One Day FREE CONSULTATION for foreign residents living, commuting, or attending school in Kagoshima City ※These are free events. ※Consultation details are confidential.

No.5 Professional consultation by Tax Accountant (about Kakutei Shinkoku:Tax returns) *February 13th (Sun) 1pm-4pm
A tax accountant from the Kagoshima branch of the South Kyushu Tax Accountant Association will respond to consultations regarding income tax returns.
〔Example〕
□Consultation for the people such as language teachers who earn income individually
□Consultation for the people who receive salaries from two or more workplaces.
□Consultation / procedures for refunds (income tax refunds for extra payment)
 ・People sending money to families living abroad
 ・People who quit their job in the middle of the year and haven’t been employed
 ・Person who paid medical expenses of 100,000 yen or more etc.

No.6 Professional consultation by a Dentist *February 26th(Sat) 1pm-4pm
A dentist at Kagoshima University Hospital will provide a dental checkup. The dentist also provides consultation on the oral cavity in general. * No treatment

〔Example〕
□Dental checkup— Check for tooth decay and illness in the mouth
□Answer questions, worries, and anxieties about your teeth and mouth.
・Introducing a dentist who can speak English
・Oral care, orthodontics (aligning teeth)
・ain of the jaw when opening the mouth, dry mouth, or teeth grinding etc.

■Place:International Friendship Center Kagoshima (19-18 Kajiya-cho Kagoshima city)
■Target:Foreign residents living, commuting, or attending school in Kagoshima City
■Capacity:About 6 people each
■How to apply : Please write ①~④ and send it to the KIEX by Fax or Email.
 ①Name (katakana) of the participate ②Phone number or Email address ③Things you want to ask ④Mother tongue if you need an interpreter ※If you prefer meeting online, please let us know in the message.
■Application/Inquiry : Kagoshima International Exchange Foundation (KIEX)

※Advance application is required. (prior to 7days of each consultation day)
※An interpreter is available if needed. Please inform us your mother tongue when you apply.
※Depending on what you would like to consult, we are also open to online chat. (ZOOM etc.)
※The length of the consultation is up to about 30 minutes per person.

line_aut

KIEX – Hội thảo tư vấn miễn phí trong một ngày –(Dành cho công dân nước ngoài đang học tập, làm việc và sinh sống tại thành phố Kagoshima) ※Tư vấn miễn phí. ※ Bảo mật thông tin.

(Lần thứ 5) Tư vấn chuyên sâu từ Chuyên viên thuế. Chủ nhật ngày 13 tháng 2 13:00-16:00
Chuyên viên thuế của chi nhánh Kagoshima thuộc Hội chuyên viên thuế Minami Kyushu sẽ tư vấn về các vấn đề kê khai thuế.
Ví dụ: Tư vấn cho người đang có thu nhập cá nhân tự do như giáo viên dạy ngoại ngữ.
Ví dụ: Tư vấn cho người nhận lương từ hai nơi làm viêc trở lên.
Ví dụ: Tư vấn về vấn đề hoàn thuế và thủ tục đăng ký hoàn thuế ( nhận lại thuế thu nhập đã chi trả trước đó)
◎Người đang gửi tiền về cho gia đình ở nước ngoài.◎Người nghỉ việc giữa năm.
◎Người chi trả tiền viện phí trên 10 man,vân vân…

(Lần thứ 6) Tư vấn chuyên sâu từ nha sĩ. Thứ bảy ngày 26 tháng 2 13:00 – 16:00
Nha sĩ của bệnh viên đại học Kagoshima sẽ tiến hành khám răng. Tư vấn tổng quan về khoang miệng.*Không điều trị.
Ví dụ: Khám răng xem có bị các bệnh về khoang miệng hay sâu răng không.
Ví dụ: Giải đáp những bất an, lo lắng, câu hỏi liên quan tới khoang miệng và răng.
◎Giới thiệu nha sĩ có khả năng đối ứng bằngng tiếng Anh. ◎Chăm sóc khoang miệng, niềng răng( chỉnh sửa răng cho đều)
◎Đau hàm khi mở miệng, khô miệng, nghiến răng, vv…
■Địa điểm: Trung tâm giao lưu quốc tế Kagoshima ( Kajiyachou 19-18)
■Đối tượng: Công dân nước ngoài học tập, làm việc và sinh sống tại thành phố Kagoshima
■Số lượng: Khoảng 6 người
■Cách thức đăng ký: Đăng ký qua đường email hoặc FAX, điền đầy đủ thông tin:
① Họ tên ( Katakana) ② Địa chỉ liên lạc ( địa chỉ, số điện thoại, email) ③ Những điều cần tư vấn ④ Cần phiên dịch ghi ( cần phiên dịch tiếng….), đối tượng có nguyện vọng tư vấn qua mạng ghi ( tư vấn qua mạng).
■Địa điểm đăng ký và liên lạc: Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Kagoshima (KIEX)]

※ Yêu cầu phải đăng ký trước (Hạn nộp hồ sơ: 7 ngày trước mỗi ngày)
※ Có phiên dịch viên. Những người cần phiên dịch hãy ghi ngôn ngữ mẹ đẻ khi đăng ký.
※ Tùy thuộc vào nội dung tư vấn cũng có thể tư vấn qua mạng như Zoom.
※ Thời gian tư vấn là khoảng 30 phút cho một người.

プレゼンテーション2

【Information】COVID19 is spreading again

2022.01.08

COVID19 has been spreading since 2022.
Please take all possible measures to prevent infection.
There is also a lot of multilingual information about COVID19.

 

〇 Kagoshima City
Please always check for the latest information on the city you live in.
https://www.city.kagoshima.lg.jp/foreign_language.html

 

〇 Ministry of Health, Labor and Welfare
Information about COVID19 is available in 19 languages
https://www.c19.mhlw.go.jp/

 

〇 NHK
News and the latest information are available in multiple languages.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/multilingual_links/

1 / 812345...最後 »

鹿児島市国際交流センター

 • 休館日 月曜日
  (祝日の場合 翌平日)
  年末年始(12月29日~1月3日)
 • 開館時間 9:00~21:00
  (日曜・祝日は17:00まで)
 • 駐車場 乗用車14台
 • 交 通
  市電甲東中学校前電停からすぐ
  甲東中学校前バス停からすぐ

鹿児島市国際交流センター情報

 • (公財)鹿児島市国際交流財団
 • 鹿児島市民交流財団 フェイスブック
 • アジアん鹿児島
 • 鹿児島市
 • 鹿児島市 市民便利帳
 • 鹿児島県国際交流センター
 • CLAIR 多言語生活情報

 • 〒892-0846
  鹿児島市加治屋町19番18号
  TEL (099)226-5931
  FAX (099)239-9258
 • 19-18 kajiya-cho kagoshima
  892-0846 Japan
  TEL (81) 99-226-5931
  FAX (81) 99-239-9258

Copyright (C) 鹿児島市国際交流センター All Rights Reserved.