2024 にほんご の べんきょう を しませんか?★【Call for Participation 】One-on-One Nihon-go Support “SAKURA” for Foreign Residents ★ [招募参加者] 日语支援 “SAKURA”★【Tumawag para sa Pakikilahok】Japanese language support SAKURA ★ 【Chiêu mộ người tham gia 】Chương trình hỗ trợ tiếng Nhật “SAKURA” cho cư dân nước ngoài - 鹿児島市国際交流センター

鹿児島市国際交流センター

Language
ENGLISH
한국어
简体中文
繁體中文
Vietnam
日本語
ひらがなルビ(るび) ルビなし

2024 にほんご の べんきょう を しませんか?★【Call for Participation 】One-on-One Nihon-go Support “SAKURA” for Foreign Residents ★ [招募参加者] 日语支援 “SAKURA”★【Tumawag para sa Pakikilahok】Japanese language support SAKURA ★ 【Chiêu mộ người tham gia 】Chương trình hỗ trợ tiếng Nhật “SAKURA” cho cư dân nước ngoài

2024年7月3日

 

【Call for Participation】One-on-One Nihon-go Support “SAKURA” for Foreign Residents
We will hold Japanese language support lesson SAKURA. SAKURA helps “you learn the Japanese you need to live in Kagoshima”.
If you want to be good at Japanese, or want to make friends with Japanese people, why don’t you study together with us? 
■ Date & Time: September to November, 2024 / 1 lesson: 90 minutes / 8 lessons in total (once in a week, at the schedule you will be set based on applications.) 
■ Place: Kagoshima Kokusai Kouryu Center/ International Friendship Center Kagoshima *You can search [International Friendship Center Kagoshima] On Google Map
■ Fee: Total 1,000 yen 
■ Target: Foreign residents of Kagoshima City who can attend the venue on the same day and time for eight consecutive weeks.
■ Capacity: 20 (if exceeded, drawn by lot). 
■ About our class: 
*You can choose the days and times you are available to participate. 
*One-on-one Japanese language support by volunteers. 
*Please imagine a lesson what you can practice conversational Japanese with Volunteer staff using the grammar you have learnt on your own. Volunteer staff will talk slowly in Japanese with you. 
*SAKURA is NOT the class what Professional Japanese Language Teacher teaches grammar.

■ Application : Please send KIEX an email with your ⑴ Name (katakana) ⑵ Nationality ⑶ Address ⑷ Phone number ⑸ The numbers selected from ① to ⑫ by 15th August., 2024 
※For (5), please pick all the number of options from “Weekly Schedule” table ① to ⑫ that you can continue to attend over 8 weeks of lesson period. We will match you with a volunteer teacher who had chosen the same schedule as yours. 
■ If you have any questions, please feel free to email KIEX. 
■ Application/Inquiry : Kagoshima International Exchange Foundation (KIEX)

 

[招募参加者] 日语支援(Nihongo Support)“SAKURA”
SAKURA帮助“您学习在鹿儿岛生活所需的日语”。一名志愿者将与您用日语慢慢交谈。 参加者必须是鹿儿岛市的居民,并且能够在每周的同一天和同一时间上课。 想要提高日语的人!想要交日本朋友的人! 一起学习日语吧♪
■ 日期和时间:2024 年 9月- 11月,每周一次(日期和时间根据每个人申请内容决定)90 分钟(总共 8 次) 
■ 地点:鹿儿岛国际交流中心(鹿儿岛市加治屋町 19-18)
■ 费用:1,000 日元 
■ 对象:居住在鹿儿岛市内的外国居民,并且能够在每周的同一天和同一时间上课。
■ 定员:20 名(如超过,抽签决定) 
■ 日语支援“SAKURA”的特点:
 *您可以选择参加的日期和时间。
 *日本人志愿者将一对一帮助您学习日语。
 *在一节课上,我们不详细解释或 教您语法,而是用您学过的语法与我们练习对话。
 (请注意,这里不是专业日语老师教授语法的课堂。) 
■ 申请方法:
 请写好以下⑴至⑸,并于 2024 年 8 月 15 日前发送到 KIEX 的电子邮箱。 ⑴姓名(片假名)⑵国籍  ⑶住址 ⑷电话号码 ⑸ “★ 表”中,从①到⑫尽可能多地选择您可以连续参加 8 周的时间和日期。 (如果有日本人志愿者选择了相同的号码,那个人就是您的老师。) 
■ 咨询/申请:鹿儿岛市国际交流财团(KIEX)

 

Tumawag para sa Pakikilahok】Magsasagawa kami ng Japanese language support lesson SAKURA.
 Ang mga kalahok ay dapat na mga residente ng Kagoshima City at makakadalo sa parehong araw at oras bawat linggo. Kung gusto mong maging magaling sa Japanese, o gusto mong makipagkaibigan sa mga Japanese, bakit hindi ka mag-aral kasama namin?
■ Petsa at Oras: Setyembre hanggang Nobyembre, 2024 / 1 aralin: 90 minuto / 8 aralin sa kabuuan (Minsan sa isang linggo, sa iskedyul ay itatakda ka batay sa mga aplikasyon.)
■ Lugar: Kagoshima Kokusai Kouryu Center/ International Friendship Center Kagoshima *Maaari kang maghanap sa [International Friendship Center Kagoshima] Sa Google Map
■ Bayad: Kabuuang 1,000 yen
■Target: Mga dayuhang residente ng Kagoshima City na maaaring dumalo sa venue sa parehong araw at oras sa loob ng walong magkakasunod na linggo.
■ Kapasidad: 20 (kung lumampas, mabubunot ng lot).
■ Tungkol sa aming SAKURA:
*Maaari mong piliin ang mga araw at oras na ikaw ay magagamit upang lumahok.
*One-on-one na suporta sa wikang Hapon ng mga boluntaryo.
*Mangyaring subukan upang imahe ang isang aralin kung ano ang maaari mong sanayin sa pakikipag-usap sa Hapon gamit ang gramatika na iyong natutunan sa iyong sarili. Mabagal na magsasalita ang mga kawani ng boluntaryo sa wikang Hapon sa iyo HINDI ang SAKURA ang klase kung ano ang Propesyonal Wikang Hapones Nagtuturo ang guro ng gramatika.

■ Application: Mangyaring magpadala ng KIEX ng email kasama ang iyong ⑴ Pangalan (katakana) ⑵ Nasyonalidad ⑶ Address ⑷ Numero ng telepono ⑸ Ang mga numerong pinili mula ① hanggang ⑫ pagsapit ng ika-15 ng Agosto, 2024
※Para sa (5), mangyaring piliin ang lahat ng bilang ng mga opsyon mula sa talahanayang “Lingguhang Iskedyul” ① hanggang ⑫ na maaari mong ipagpatuloy na dumalo 8 linggo ng panahon ng aralin. Ipapares namin sa iyo ang isang boluntaryong guro na pinili ang parehong iskedyul tulad ng sa iyo.
■ Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling mag-email sa KIEX.
■ Application/Inquiry : Kagoshima International Exchange Foundation (KIEX).

【Chiêu mộ người tham gia 】Chương trình hỗ trợ tiếng Nhật “SAKURA” cho cư dân nước ngoài

Chương trình “SAKURA” sẽ giúp bạn học tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống tại Kagoshima. Hãy cùng học với chúng tôi nếu bạn muốn cải thiện tiếng Nhật hay kết bạn với người Nhật!

■Thời gian: Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024. Mỗi tuần 1 buổi, mỗi buổi 90 phút, kéo dài trong 8 tuần.
Ngày và giờ sẽ chọn từ 1-12 trong bảng『★表』(Các tuần đều giống nhau)
■Địa điểm: Trung tâm giao lưu quốc tế Kagoshima (19-18 Kajiyamachi, thành phố Kagoshima)
■Đối tượng: Cư dân nước ngoài sống tại thành phố Kagoshima và có thể đi học tại hội trường vào cùng ngày và giờ trong 8 tuần liên tục.
■Số lượng: 20 người (nếu vượt quá sẽ bốc thăm)
■Phí tham gia: 1000 Yên (cho 8 buổi)
■Đặc điểm của chương trình “SAKURA”
    *Bạn có thể chọn ngày và giờ bạn có thể tham gia.
    *Tình nguyện viên người Nhật sẽ giúp bạn học tiếng Nhật trực tiếp (1 kèm 1). (Bạn có thể học tiếng Nhật cần thiết để sống ở Kagoshima theo tốc độ của riêng bạn)
    *Hãy tưởng tượng một bài học trong đó bạn sử dụng tiếng Nhật đã học để thực hành đối thoại với một tình nguyện viên. (Lưu ý: SAKURA không phải là lớp học tiếng Nhật nơi giáo viên tiếng Nhật chuyên nghiệp dạy ngữ pháp tiếng Nhật.)
 
■Cách thức đăng ký: Nhập thông tin từ (1) đến (5) theo mẫu dưới đây và gửi đăng ký tới địa chỉ KIEX (kokusai@kiex.jp) (1)Tên đầy đủ (kèm Katakana) (2)Quốc tịch (3)Địa chỉ (4)Số điện thoại (5) Kiểm tra mặt sau bảng「★表」. Hãy chọn hết khả năng từ 1 đến 12, những ngày và giờ bạn có thể tham gia liên tục trong 8 tuần liên tục
■Hạn cuối đăng ký: Thứ 5, ngày 15 tháng 8 năm 2024.
■Đăng ký/nơi giải đáp các câu hỏi: Quỹ trao đổi quốc tế thành phố Kagoshima (KIEX)